Odprto pismo: Poziv k ukrepanju pri zaščiti otrok

Ljubljana, 10.1. 2018

ODPRTO PISMO: Poziv k ukrepanju za zaščito otrok

Organizacije Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska fundacija za UNICEF, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenska filantropija, Društvo Altra, Šent, pozivamo vse odgovorne, naj takoj ukrepajo in otrokom zagotovijo enaka izhodišča. Otroški dodatek, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka,se družinam, ki prejemajo socialno pomoč, še vedno šteje kot dohodek. S tem se socialna pomoč, ki je krepko pod mejo preživetja,še zmanjša in se posledično otroški dodatek uporablja kot osnovni znesek za preživetje družine, kar je nedopustno.

OBRAZLOŽITEV:
Trenutno je približno 13.400 družin z otroki upravičenih do socialne pomoči, od tega okoli 600 enostarševskih družin (Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Višina socialne pomoči za posameznika znaša približno 67% sredstev, ki so nujno potrebni za preživetje (Vir: izračun življenjskih stroškov IER).

Že leta 2015 sta Slovenska fundacija za UNICEF in ZPMS, kot enega ključnih ukrepov izpostavila izvzem otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev, ker njegov namen ni osnovna socialna varnost.
Humanitarna društva ob podpori organizacij, združenih v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij ter Zveze društev pedagoških delavcev, smo ob koncu leta 2016 ponovno pozvali k sprejetju ukrepov, ki bi pomembno prispevali k zmanjšanju posledic revščine za otroke in zmanjšanju socialne izključenosti zaradi socialne ogroženosti. Eden od ključnih ukrepov je tudi ureditev sistema otroških dodatkov, po katerem bo otroški dodatek popolnoma izvzet iz socialnih transferjev, ker njegov namen ni osnovna socialna varnost, ampak predstavlja boljše možnosti za zdrav razvoj in enake možnosti otroka. Prav tako se v otroški dodatek ne sme posegati za poplačilo kakršnih koli drugih terjatev do staršev (npr. neupravičeno prejeta javna sredstva).Opozorili smo, da je revščina otrok širši družbeni problem in predstavlja izbiro države, ki ima v rokah vse vzvode, da resno in odgovorno pristopi k zaščiti otrok pred začaranim krogom revščine: pred socialno izključenostjo, neenakostjo in izgubo možnosti za normalen celostni razvoj.
V začetku leta 2017 je bil v DZ RS vložen predlog o neupoštevanju otroškega dodatka kot dohodka v socialno pomoč, ki ga je koalicija žal zavrnila. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa je po tej zavrnitvi predlog obravnaval na svoji seji 9. marca 2017 in sklenil: »Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga Vladi RS, da pripravi ustrezno zakonsko rešitev glede nevštevanja otroškega dodatka v denarno socialno pomoč in jo predloži v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS najkasneje do konca leta 2017.« Ugotavljamo, da Vlada RS do konca leta 2017 ni pripravila ustrezne zakonske rešitve.

Tudi v predlogu Resolucije o temeljnih oblikah družinske politike v RS 2018-2028 je prepoznana potreba, da družinska politika zopet postane avtonomna. S tem, ko so bili otroški dodatki, kot instrument družinske politike, z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev preneseni med socialne transferje, se je družinska politika v pomembni meri spremenila v socialno politiko, zato je nujno potrebno, da družinska politika zopet postane avtonomna.
Pravico do otroškega dodatka so pred kratkim pridobili otroci staršev iz 7. in 8. dohodkovnega razreda, kar je dalo otroškemu dodatku univerzalno noto, za socialno ogrožene družine ostaja otroški dodatek sredstvo za osnovno preživetje.
Primer: Enostarševska družina z enim otrokom ima cenzus denarne socialne pomoči na 430€mesečno (otroški dodatek štet kot dohodek), kar ne zadošča za preživetje enega odraslega in enega otroka! Cenzus je pod mejo preživetja celo za enega člana. Trenutno izračunani minimalni življenjski stroški za odraslega so 441€ mesečno.
Navedene nevladne organizacije pozivamo vse odgovorne v državi, predvsem Vlado RS, MDDSZ in Odbor za družino, socialne zadeve in invalide, da nemudoma sproži ukrepe, ki bodo pripeljali k ustrezni rešitvi in zavarovanju otrok iz najranljivejših družin. Upoštevajoč, da je potreba po posebni skrbi za otroka navedena v 56. členu Ustave RS in v Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina sprejela 20. novembra 1989, ter priznana v Splošni deklaraciji človekovih pravic, v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (še posebej v 23. in 24. členu), v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (še posebej v 10. členu) ter v statutih in ustreznih aktih specializiranih agencij in mednarodnih organizacij, ki skrbijo za blaginjo otrok.

Odprto pismo-otroški dodatek-1 Odprto pismo-otroški dodatek-2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KOMENTAR IN PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH

Zadeva: ODZIV NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH, ZSVarPre-F271017JR

Spoštovani!

Namen DP je zagotavljanje sredstev za preživetje v višini, kot jo določa veljavni zakon kar navajate tudi v predlogu zakona.
Veljavni zakon v 4. členu točno določa: »(1) Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. (2) Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek).«

Glede na nov predlog, ki ste ga dali v javno obravnavo naj najprej z velikim razočaranjem ugotovimo, da zamujate vsaj tri leta.

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) določa jasno časovnico izvedbe izračuna ter nadalje tudi izračuna novega minimalnega dohodka:
8.člen, (2).: Ne glede na zakon iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi primerljive metodologije, najmanj vsakih pet let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov presega 20 odstotkov, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Zadnji izračun in posledično sprememba višine minimalnega dohodka je bil narejen leta 2009, danes pa smo v letu 2017. Posledično prejemniki socialne pomoči zadnja tri leta in tudi danes (ko bi morale biti zadeve urejene) ostajajo na višini 67% aprila 2017 izračunanih minimalnih življenjskih stroškov, kar je sramotno predvsem pa ne omogoča preživetja, ki ga določa in zahteva zakon.
Razumemo, da leta 2014 finančna situacija v Sloveniji ni bila blesteča, vendar to ni nikakršen argument, da se ni naredil izračun minimalnih življenjskih stroškov. (pet let po zadnjem izračunu). Ker gre za odrasle in otroke iz najranljivejše skupne prebivalstva, to štejemo kot ravnanje, ki ne kaže želje po sprejemljivi ureditvi stanja. Nič vas ni formalno in tehnično oviralo, da ne bi leta 2014, torej kot veleva zakon, izvedli izračuna minimalnih življenjskih stroškov! Kot razumemo gre za vašo zavestno odločitev, da tega ne izvedete.

Kot dobrodelno društvo se zavedamo pomembnosti čim hitrejše in čim boljše ureditve razmer saj dnevno prejemamo prošnje tako s strani CSD jev, ki ljudi v stiski pošiljajo k nam, ko jim nimajo več kako pomagati, ker so izkoristili že vse opcije, kot tudi ostalih humanitarnih društev.

Če nadaljujemo s časovnico, v novem zakonu predlagate spremembo iz najmanj petih let, ko je potrebno opraviti izračun minimalnih mesečnih življenjskih stroškov in korekcijo minimalnega dohodka, na šest let.
To utemeljujete z »ker se Raziskava o porabi v gospodinjstvih s strani Statističnega urada Republike Slovenije (s katero se določijo podatki o izdatkih za življenjske potrebščine in predstavlja eno od dveh osnovnih podlag za izračun minimalnih življenjskih stroškov) po novem izvaja vsaka tri leta”.
Tudi to se nam zdi nesprejemljivo predvsem iz dejstva, da NE želite z novim predlogom uvesti ničesar novega ( po osmih letih od zadnjega izračuna) za družine z otroki in prejemnike, ki so trajno nezmožni za delo.
Kar bi pomenilo, da se za te družine in prejemnike ki so trajno nezmožni za delo, če bi predlog sprejeli v predlagani obliki, ni nadejati sprememb še naslednjih 6 let ter bodo ostajali na socialni pomoči, določeni že leta 2009. (do leta 2023!) Trenutno in že sedaj se vsi prejemniki socialne pomoči nahajajo na 67% novo izračunanih kratkoročnih mesečnih življenjskih stroškov, kar je življenjsko ogrožujoče.
Dobrdelno društvo Petka za nasmeh izhaja iz tega, da je zakon pisan za ljudi in ne proti njim zato je za nas to nesprejemljivo.

Nadalje, predlog spremembe 8.člena ZSVarPre, ki pravi »»Ker ohranjanje še sprejemljivega razmerja med osnovnim zneskom minimalnega dohodka in neto minimalno plačo ne dovoljuje dviga osnovnega zneska minimalnega dohodka na raven »kratkoročnih« minimalnih življenjskih stroškov (441,67 evra), se s spremembo veljavnega 8. člena ZSVarPre oziroma s 1. členom predloga tega zakona predlaga, da če razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški presega 15 % določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka.« je za nas nesprejemljiv, ker kot rečeno izhajamo, iz izhodišča, da so zakoni pisani za ljudi in ne proti njim. (če bi predlog zakona v tej obliki veljal že sedaj, bi razlika novo izračunanih minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov in zadnjimi izračunom iz leta 2009 zanašala manj kot 15%, kar pomeni, da nov izračun minimalnega dohodka ne bi bil izveden in bi prejemniki socialne pomoči ostajali na višini DSP iz leta 2009); kar pa je po našem mnenju v nasprotju z vsemi normami socialne države in v nasprotju z zakonom, ki pravi: Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje!)
Trenutno so kratkoročni minimalni življenjski stroški na 441€ mesečno. Ki jih ministrstvo s svojim predlogom ne dosega. Zato bi bilo po našem mnenju od predstavnikov ministrstva in kasneje vlade pričakovali sledenje in iskanju čim boljših rešitev v korist ljudi in ne spreminjanju zakonov, ki vsaj do neke mere zagotavljajo ljudem socialno varnost.

Predvsem je ob tem nujno potrebno poudariti, da je minimalna plača, na katero se ministrstvo pri svojih odločitvah opira, pod mejo revščine. A to nikogar ne ovira, da tega ne bi uporabili pri postavljanju okvirjev za socialno ogrožene in s tem dajali minimalni plači v višini pod mejo revščine, legitimnost.

Po osmih letih čakanja so socialno ogroženi (prejemniki socialne pomoči) dobili nov predlog zakona. Žal je po našem mnenju, kot mnenju dobrodelnega društva, ki se ukvarja z ljudmi, ki se znajdejo v stiski, pa naj bo to trenutna stiska zaradi izgube delovnega mesta ali stiske, ki je posledica dolgoročne izključenosti eno ogromno razočaranje:

Za družine se ne spremeni nič.
Po predlogu ima mati samohranilka z dvema otrokoma, ko se znajdejo v stiski na voljo 2.37€ več kot po osnovnem predlogu leta 2009, čeprav so se minimalni življenjski stroški povečali za cca 60€.
Socialna pomoč za odraslo osebo (mati) se zviša na 331€, hkrati pa se pomoč zmanjša njenemu otroku in sicer v enakem razmerju, kot se je povišal materi. (cca 30€) Končno razmerje tako ostaja enako kot do sedaj oziroma je višje za 2.37€.
To utemeljujete s pastjo neaktivnosti , ki naj bi jo ta družina bila deležna, če bi se njihov minimalen prihodek povečal. Žal v zadnjih osmih letih ne razpolagate z nobeno raziskavo o tem niti nimate nobene analize, ki bi vašo utemeljitev potrdil. Na naše vprašanje smo s strani MDDSZ smo dobili odgovor: » S podatkom koliko oseb se je v zadnjih petih letih izognilo pasti neaktivnosti zaradi višine zgolj 75% minimalnih življenjskih stroškov, ne razpolagamo«. Časa za analizo je bilo dovolj, vaše trditve pa jemljemo predvsem kot opravičevanje birokratskega pristopa do reševanja problemov ljudi. Če je nekaj mogoče, še ne pomeni, da je dejansko tako. Za dobre rešitve pa je potrebna analiza preteklih ravnanj. Še posebej, če se jih zopet poslužujete.
Da je ravno nasprotno kot trdite, pritrjuje število dolgotrajnih prejemnikov ki se iz leta v leto veča. Če bi vaša trditev držala bi se namreč manjšala. Danes je preko 44% prejemnikov socialne pomoči v kategoriji dolgotrajnih prejemnikov socialne pomoči. S »palico« (75%) jih očitno niste prepričali. Čeprav so danes vsi, ne na 75% (to so bili leta 2009) temveč na 67% minimalnih življenjskih stroškov.
Na drugi strani pa iz vaših ravnanj izhajate zgolj iz navidezne nevarnosti nezaineresiranosti prejemnikov socialne pomoči do dela. Kaj trg dela omogoča in je omogočal seveda ne poveste. Po tem seveda lahko sledil zaključek, da je trg dela fantastičen in omogoča zaposlitev vsakomur, ki to želi. Tu je ključen podatek Zavoda za zaposlovanje, kjer je trenutno 80.000 iskalcev zaposlitve in le 2000 delovnih mest na razpolago.

Minimalna plača, ki jo jemljete za okvir (je pod pragom revščine!) hkrati pa je bilo razmerje julija 2009, ko se je predlagala nova višina minimalnega dohodka veliko slabše kot je danes. ( 2009- 459,23€ / 288,81€, 2017- 614€ /331€) zato je vaš predlog po katerem se za družine v stiski, po osmih letih ne spremni nič, popolnoma nedojemljiv.
Osem let po zadnjem izračunu minimalnih življenjskih stroškov ste zmogli za družine z otroki zgolj in samo copy-paste stanja iz leta 2009 in nad njimi visi grožnja, da bodo tu tudi ostali. Naslednjih 6 let!
Ker nenehno opravičujete svoja ravnanja tudi s dodatnimi ukrepi, ki ste jih sprejeli za družine leta 20014 naj poudarimo, da večina teh in ostalih velja tudi za družine na minimalni plači ( subvencije vrtca, subvencija najemnine, subvencija obrokov v šoli,……).

Hkrati izhajamo iz tega, da je potrebno za družine v katerih so otroci, poskrbeti in pristopati s še posebno občutljivostjo, žal vi s svojim predlogom tega ne počnete. Ravno nasprotno, jemljete jih kot tiste, ki imajo »že dovolj« ne glede na izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki jasno pokaže, da temu ni tako, hkrati pa so oni tisti (družine z otroki) na katerih utemeljujete (pre)nizko zvišanje tudi samskim in parom brez otrok.

Prav tako se nič ne spremeni za prejemnike socialne pomoči, ki so trajno nezmožni za delo. ( po zadnjem izračunu IER, so njihovi minimalni življenjski stroški na 613€) Njihov prihodek se po vašem predlogu lahko poveča za 2 eura(2€), na 486€.
Vaš odgovor na naše vprašanje o tem je bil: » Za upravičence do trajne denarne socialne pomoči predlagamo enako višino minimalnega dohodka, kot za upravičence, ki denarno socialno pomoč prejemajo le začasno.« Te osebe so lahko upravičene tudi do varstvenega dodatka.
Razlaga ob tem » Ob sledenju načelu, naj ne bi nihče s socialnimi transferji prejel več neto dohodka kot oseba, ki zasluži minimalno plačo – in ne glede na to, da gre za osebe, od katerih se ne pričakuje, da bi se same preživljale – predlagatelj predlaga spremembo uteži za varstveni dodatek na način, da se ohrani trenutna meja socialne varnosti oziroma le-ta minimalno izboljša« ne drži vode.
Čeprav je zadnja raziskava pokazala, (za njo ste porabili 20.000€ davkoplačevalskega denarja),da današnji trajni minimalni življenjski stroški pomenijo dvig od zadnjega izračuna leta 2009 za 50€, iz takratnih 562€ na današnjih 613€ ste se, vsemu navkljub odločili drugače in te ljudi, po osmih letih, pustili na enakem znesku, ki je daleč od minimalnih življenjskih stroškov.

Če se za zaključek dotaknemo še tistih, katerim je ta sprememba zakona po vaših besedah namenjena. Torej samskim in parom brez otrok, prejemnikom denarne pomoči, ko se znajdejo v stiski. Samskih je 65% vseh prejemnikov socialne pomoči, parov brez otrok pa 10%, kar skupaj pomeni velika večina.
Ne glede na vse razloge, ki ste jih naštevali, od »pasti neaktivnosti« do sledenja načela, da naj ne bi nihče s socialnimi transferji prejel več neto dohodka kot oseba, ki zasluži minimalno plačo ste po našem mnenju tu prav tako odpovedali in s predlogom, ki je zgolj na 75% minimalnih življenjskih stroškov vztrajate v smeri prenizkih prejemkov za preživetje.
Vaša razlaga ob tem: »Minimalni dohodek mora izpolnjevati dve pomembni zahtevi, pokrivati mora osnovne potrebe in ne sme povzročati izgube motivacije za delo” je neprepričljiva.
Predlog zvišanja DP na 75% minimalnih življenjskih stroškov to je na na 331€ za “zgolj” samske in pare brez otrok niti njim ne pokriva osnovnih potreb, hkrati pa je daleč od tega, da bi tej populaciji povzročal izgubo motivacije za delo. (prejemniki socialne pomoči imajo nad seboj kar nekaj varovalk, ki jih, če ne pokažejo želje za delo, izvrže iz sistema socialne pomoči, zato poudarjanje motivacije za delo tu ni na mestu)
Naj spomnimo na zaveze, ki ste jih dali leta 2009 in sicer: “v nadaljevanju pa bo naša obveza, da zagotovimo polno vrednost izračunanih minimalnih življenjskih stroškov”.
Ta zaveza je bila dana z vaše strani osem let nazaj. Žal od teh zavez ni ostalo ničesar.

Ne moremo mimo občutka, da ste v novem predlogu večino časa namenili opravičevanju kako nekaj ne urediti in ponovitvi modela iz leta 2009. Želje po ureditvi stanja na področju socialne pomoči v smeri omogočanja preživetja mi v tem predlogu ne vidimmo.

Za konec bi vas radi spomnili tudi na vaše izrečene besede ob opravičevanju prenizkega dviga denarne pomoči leta 2009 zgolj na 75% minimalnih življenjskih stroškov, glede minimalne plače, ki jo uporabljate kot okvir za izračun socialne pomoči: “Hkrati z dvigom socialnih transferjev bo tako treba razmišljati tudi o spremembi minimalne plače. Postopen dvig minimalne plače bo namreč spodbudil tudi razvoj novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in proces postopnega prestrukturiranja gospodarstva. Na tak način bomo lahko slovenskim delavcem v prihodnosti zagotovili dobro plačana delovna mesta v stimulativnem delovnem okolju”.
To omenjamo zgolj zato, ker se jasno kaže “napredek” v zadnjih osmih letih in posledično po našem mnenju zgrešenjo politiko na področju minimalne plače in denarne socialne pomoči.
Rezultat nosijo ljudje, ki se znajdejo v stiski. Socialna država? Prioritete?

Žal nas vaš predlog ne prepriča. Prepričani smo, da ni bil narejen v najboljši veri za ljudi in ne z odnosom, ki bi si ga ti ljudje, prejemniki socialne pomoči zaslužili. Že izračun minimalnih življenjskih stroškov IER, ki ste ga izbrali, temelji na postavki (zgolj) 20% gospodinjstev, ki so bile vključene v raziskavo. Zakaj niste izbrali izračuna, kjer je sodelovalo 40% gospodinjstev, ki je bil ravno tako izračunan s strani IER? So tu minimalni življenjski stroški previsoki? Mar ni to nelegitimno?
Po Ustavi smo socialna država. Lahko temu sledite, ali pa iščete opravičila, ker tega ne zmorete ali ne želite.

Pričakujemo temeljite popravke v smeri vaših zavez, danih že leta 2009, v smeri zadovoljitve zakonskih okvirjev, ki pravijo: Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Nekaj smo vam jih nakazali. Mi verjamemo, da je mogoče. Brez izjem.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tournament Of Champions

Ogreje srce. In tlakuje pot za prihodnost. Ker so naša prihodnost! <3 <3<3
ISKRENE ČESTITKE TUDI Z NAŠE STRANI.

“Spoštovani
naj se vam iz srca, v imenu xxxxxxx in njenih staršev ter naše šole, zahvalim za finančno podporo, ki ste jo namenili za udeležbo na tekmovanju World Scholar’s Cup, ki je potekalo od 9. – 14. 11. 2017 na Yale univerzi v ZDA.

Na tekmovanju je sodelovalo 2200 tekmovalcev iz 55 držav iz celega sveta. Izkušnja je bila nepozabna. Tekmovanje smo zapustili polni dogodivščin, vtisov, novih izkušenj in znanj ter prijateljev iz celega sveta.
Verjetno se spomnite, da so učenci na Yale prišli preko dveh kvalifikacij: najprej na regionalni ravni v Sloveniji, nato na globalni ravni v Atenah, Grčija. Veliko so garali in se pripravljali na tekmovanje v ZDA. Domov se nismo vrnili praznih rok. Vrnili smo se s srebrnimi medaljami. Srebrna medalja pomeni, da je učenec v določeni kategoriji dosegel rezultat nad 80 %, kar je v takšni konkurenci odličen rezultat. Tudi xxxxxxx je med prejemnicami srebrne medalje.

Prepričana sem, da ji bo ta izkušnja ostala v trajnem spominu in bo morda pomembno vplivala na prihodnje odločitve v njenem življenju.
Hvala.
Lep dan, M.H.
OŠ Brezovica pri Ljubljani!”

https://www.youtube.com/watch?v=UZ4mEw0gR0Y

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PETKIN KOLEDAR 2018

MALE, DROBNE STVARI!

Bi radi storili nekaj dobrega in leto zaključili z pozitivnimi koraki?

Za donacijo “petke” (5€) vam podarimo čudovit “doma” ustvarjen koledar. Če donirate kot podjetje vam seveda pripada tudi donatorska pogodba.

Vsa zbrana sredstva bodo namenjena otrokom, kot vedno pa so se vsi, ilustratorka in oblikovalci, odpovedali honorarju.

STORITE NEKAJ DOBREGA -  klikni tu:  https://www.petkazanasmeh.si/koledar2018/

20171106_191146

Drobne stvari so najbolj pomembne v življenju. Iz njih je sestavljen vaš dan!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

POZIV K UKREPANJU IN DVIGU OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA NA DOSTOJNEJŠO RAVEN

Organizacije Dobrodelno društvo Petka za nasmeh,Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenijeter Delavska svetovalnica pozivamo Vlado RS k takojšnjemu dvigu osnovnega zneska minimalnega dohodka na dostojnejšo raven, najmanj v višini 385,05 EUR. Identičen znesek je izpostavilo samo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) na novinarski konferenci že 24. 7. 2009, torej že pred dobrimi osmimi leti.

Poziv nevladnih organizacij:   POZIV_ dvig OZMD 27 10 2017 _

Posted in Uncategorized | Leave a comment

POTREBUJEJO TUDI VAŠ GLAS!

Spoštovani
Želimo vas obvestiti, da smo poleg vseh ostalih osnovnih dobrodelnih dejavnosti prevzeli tudi aktivno vlogo pri zahtevi, da se čimprej in končno uredi višina socialne pomoči v Sloveniji.
Ob tem tudi vas prosimo za podporo.
Nizka, človeka nevredna socialna podpora ne spodbuja k iskanju rešitev. Pomoč, ki ne omogoča preživetja dodatno ubija človeka in ga vodi v začaran krog revščine.
Če želite lahko svojo zahtevo za dvig soc pomoči pošljete odgovornim v naši državi na naslednji povezavi :
https://dsp.petkazanasmeh.si/ kjer izveste tudi nekaj več informacij.
Zahteva z vašim podpisom bo šla direktno v kabinet dr. Anje Kopač Mrak in kabinet Dr. Mira Cerarja.
Nam ni vseeno za najranljiveše!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

POZIV K UKREPANJU IN TAKOJŠNJEMU DVIGU OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh SE PRIDRUŽUJE pobudi, k je bila vložena v Državni zbor RS, da se z januarjem 2018 zagotovi izplačilo osnovnega zneska denarne socialne pomoči najmanj v višini 385,08€ !
Kot država smo si na področju socialnih transferjev privoščili dejanja, ki so v zadnjih, skoraj desetih letih ljudi še dodatno potisnili v začaran krog revščine, nekateri pa so se zaradi teh nelegitimnih ravnanj znašli v vrtincu spirale, ki jih je potisnila povsem na dno. Obtožujemo!
Naveden znesek je bil po objektivnem in strokovnem izračunu predlagan s strani Inštituta za ekonomske raziskave že leta 2009. (Inštitut je izbralo Ministrstvo za delo)
Po skoraj desetletju še vedno nismo niti blizu takrat predlaganem znesku, ki je že v tistem času komaj zadostoval za osnovno preživetje.
Še več, vedno znova se na strani države išče opravičila zakaj se prejemnike soc. pomoči drži krepko pod zneskom minimalnih življenjskih stroškov.
In vsi mi, vključno s prejemniki soc. pomoči, ta nelegitimna ravnanja tiho in z razumevanjem podpiramo.
MDDSZ bi moralo po zakonu ZSVarPre izračun minimalnih življnjskih stroškov opraviti vsakih pet (5) let, od zadnjega izračuna pa je minilo že 8 let!!!
Hkrati se je Vlada RS v Socialnem sporazumu že februarja 2015 obvezala, da bo socialno pomoč povišala v letu 2016, vendar tega do danes ni storila!
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh vztrajamo, da je najprej in predvsem potrebno poskrbeti za najranljivejše! In sicer na način, da jim je omogočeno vsaj osnovno preživetje.
Ne nasedajte govoricam, da so prejemniki soc. pomoči lenuhi in izkoriščevalci!
Mi ne bomo več tiho!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SLOVENSKI KADROVSKI KONGRES 2017

 

10. in 11. aprila je v Portorožu potekal slovenski kadrovski kongres 2017 v organizavijo PlanetGV. Del programa kongresa je bil tudi dobrodelni tek Planet za Planet, od Portoroža do Pirana in nazaj, štartnino pa so namenili otrokom Petke za Nasmeh. Danes, 11,4, smo v Portorožu prevzeli donacijo v višini 525€.

NAJLEPŠA HVALA TUDI V IMENU NAŠIH OTROK!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manjša posodobitev

Zaradi poenostavitve delovanja smo posodobili “skupine”.  Združili smo skupine otrok  iste šole v eno.    Tako ni več ena skupina Petkarjev za enega otroka, temveč je skupina Petkarejv namenjena otrokom iste šole.

Nova pa je skupina 33 – “Športniki” v kateri so otroci, ki jim zagotavljamo treninge ( in vse kar spada zraven) v športnih društvih.

http://www.petkazanasmeh.si/skupine-in-donatorji/skupine/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naš nov brlogec se predstavi.

Hvala Petru P. in Sladjani K. za računalniika, Loreni K.F. za tiskalnik in vsem, ki ste namensko nakazali kak €, da smo lažje pripluli do konca oziroma do srečnega pisarniškega začetka.
V našem novem “prostoru pod soncem” bomo za začetek in uradno delali ter bili na voljo vsak torek in četrtek od 16.00 do 19.00.
Začnemo 14.marca. Lovju
“>

Posted in Uncategorized | Leave a comment